De afnameregels taal & rekenen

 1. Examenbureau
 2. |
 3. De afnameregels

De vastgestelde eindtijd van het centraal examen blijft gelijk bij te laat komen. Indien je later dan 30 minuten binnenkomt, gerekend vanaf de starttijd van het centraal examen Nederlands, Engels óf rekenen, dan wordt de toegang voor deelname geweigerd en komt de voor jou vastgestelde examengelegenheid in zijn geheel te vervallen.

CENTRALE EXAMENS TAAL EN REKENEN
 • Je ontvangt op je e-mailaccount van de school: de afnamedatum en de exacte start- en eindtijd van het centraal examen.
 • Indien je wegblijft of niet komt opdagen voor de afname van een centraal examen, dan komt de voor jou vastgestelde examengelegenheid in zijn geheel te vervallen én verlies je de voor jou vastgestelde examengelegenheid.
 • Tenminste 15 minuten voor aanvang van het centraal examen ben je op school beschikbaar voor deelname.
 • Ná toestemming van de afnameleider of de daartoe aangewezen toezichthouder mag je het examenlokaal betreden.
 • Op eerste verzoek, zet je je handtekening bij binnenkomst en bij het weggaan.
 • Ongeveer vijf minuten voor de start van het centraal examen, krijg je mondeling de laatste instructies.
 • Nadat je toestemming hebt gekregen, mag je het centraal examen maken.
 • Na de officiële starttijd van het centraal examen, mag je de eerste 30 minuten het examenlokaal niet verlaten.
 • Uiterlijk tot 30 minuten, gerekend vanaf de starttijd van het centraal examen, kun je nog toegelaten worden voor deelname.
 • De vastgestelde eindtijd van het centraal examen blijft gelijk bij te laat komen.
 • Indien je later dan 30 minuten binnenkomt, gerekend vanaf de starttijd, dan wordt de toegang voor deelname geweigerd en komt de voor jou vastgestelde examengelegenheid in zijn geheel te vervallen.
 • Verlate en afwezige studenten worden genoteerd in het proces-verbaal.

Indien je later dan 20 minuten binnenkomt, gerekend vanaf de starttijd van het examen Nederlands schrijven of het examen Engels schrijven, dan wordt de toegang voor deelname geweigerd en komt de voor jou vastgestelde examengelegenheid in zijn geheel te vervallen.

SCHRIJFEXAMENS NEDERLANDS EN ENGELS
 • Je ontvangt op je e-mailaccount van de school: de afnamedatum en de exacte start- en eindtijd van het examen.
 • Indien je wegblijft of niet komt opdagen voor de afname van het schrijfexamen, dan komt de voor jou vastgestelde examengelegenheid in zijn geheel te vervallen én verlies je de voor jou vastgestelde examengelegenheid.
 • Tenminste 15 minuten voor aanvang van het schrijfexamen ben je op school beschikbaar voor deelname.
 • Ná toestemming van de afnameleider of de daartoe aangewezen toezichthouder mag je het examenlokaal betreden.
 • Op eerste verzoek, zet je je handtekening bij binnenkomst en bij het weggaan.
 • Ongeveer vijf minuten voor de start van het schrijfexamen, krijg je mondeling de laatste instructies.
 • Nadat je toestemming hebt gekregen, mag je het schrijfexamen maken.
 • Na de officiële starttijd van het schrijfexamen, mag je de eerste 20 minuten het examenlokaal niet verlaten.
 • Uiterlijk tot 20 minuten, gerekend vanaf de starttijd, kun je nog toegelaten worden voor deelname.
 • De vastgestelde eindtijd van het schrijfexamen blijft gelijk bij te laat komen.
 • Indien je later dan 20 minuten binnenkomt, gerekend vanaf de starttijd, dan wordt de toegang voor deelname geweigerd en komt de voor jou vastgestelde examengelegenheid in zijn geheel te vervallen.
 • Verlate en afwezige studenten worden genoteerd in het proces-verbaal.

Ten minste 15 minuten voor aanvang van een online mondelinge examen Nederlands of Engels, ben je ‘computertechnisch’ online beschikbaar voor deelname. De mondelinge examens Nederlands en Engels kunnen op verzoek ook op school in een spreekruimte worden afgenomen.

MONDELINGE EXAMENS
 • Je ontvangt op je e-mailaccount van de school: de afnamedatum en de exacte start- en eindtijd van het examen.
 • Indien je wegblijft of niet komt opdagen voor de afname van een mondelinge examen Nederlands, dan komt de voor jou vastgestelde examengelegenheid in zijn geheel te vervallen én verlies je de voor jou vastgestelde examengelegenheid.
 • Bij de mondelinge examens Nederlands en Engels, ontvang je vóóraf per mail een examenboekje met instructies over hoe je je aantekeningen in steekwoorden mag gebruiken en/of presentatiemateriaal aanwezig mag zijn tijdens de afname van het mondelinge examen.
 • Tenminste 15 minuten voor aanvang van een online mondelinge examen Nederlands of Engels, ben je ‘computertechnisch’ beschikbaar voor deelname.
 • Ongeveer vijf minuten voor de start van het online examen, krijg je van de examinator de laatste instructies.
 • Nadat je toestemming hebt gekregen van de examinator, start het mondelinge examen.
 • De mondelinge examens worden individueel afgenomen, (digitaal) geregistreerd én beoordeeld door de examinator.
 • Verlate en afwezige studenten worden genoteerd in het proces-verbaal.

HULPMIDDELEN

 • Tijdens het examen “spreken” mag je je aantekeningen in steekwoorden én presentatiemateriaal (zoals bijv. ‘PowerPoint’) gebruiken.
 • Tijdens het examen “gesprekken voeren” mag je je aantekeningen in steekwoorden gebruiken.
Vrijstelling taal en rekenen
2F Nederlands – herkansen
3F Nederlands – herkansen
Engels – herkansen
Examen gemist?

Het examenbureau heeft hieronder de belangrijkste rechten & plichten van de Onderwijs- & Examenregeling van je opleiding en de standaard regels van het Algemeen Examenreglement voor je op een rijtje gezet. Zodat je weet waar je gewoon wél of helemaal géén recht op hebt en waar je aan gehouden bent. Je wordt geacht je rechten & plichten van de Onderwijs- & Examenregeling (de studiegids) van je opleiding, maar óók de regels van het Algemeen Examenreglement van de school te kennen.

 
Herkansing – Je hebt een onvoldoende gekregen voor je eerste examengelegenheid taal of rekenen. Je hebt recht op 1x herkansing in de tweede poging om opnieuw het examen taal of rekenen op hetzelfde niveau te maken.
 
 
Overstappen naar aangepast examen rekenen – Je hebt een onvoldoende gekregen voor je eerste examengelegenheid standaard examen rekenen. Je hebt recht om in de tweede poging 1x over te stappen om 1x het aangepast examen rekenen 2A–ER, 2ER óf 3ER te maken.
 
Hoger cijfer – Je bent (nog) niet tevreden met het behaald examenresultaat van je eerste examengelegenheid taal of rekenen. Je hebt recht om 1x het examen taal of rekenen in de tweede poging opnieuw af te leggen voor een hoger cijfer.
 
 
Hoger niveau examen – Je hebt ten minste het cijfer 6,0 gekregen voor je eerste examengelegenheid taal of rekenen. Je hebt recht om in de tweede poging het examen taal of rekenen 1x op hoger niveau af te leggen (indien het hoger niveau examen beschikbaar is).
 
 
Overstappen naar standaard examen rekenen – Je hebt ten minste het cijfer 6,0 gekregen voor je eerste examengelegenheid aangepast examen rekenen met jou ER-Dossier. Je hebt recht om in de tweede poging 1x over te stappen om 1x het standaard examen 2A, 2F óf 3F rekenen te maken.
RECHTEN & PLICHTEN
 • Het examen dient in Nederland afgenomen te worden.
 • Het corona-protocol van de school dient opgevolgd te worden.
 • Je ontvangt op je e-mailaccount van de school: het afnamedatum en de exacte start- en eindtijd van het examen.
 • Je bent verplicht om op eerste verzoek onmiddellijk gehoor te geven aan de gegeven instructies en deze op te volgen, zonder enige vorm van discussie of tegenspraak.
 • Indien je aan enig onregelmatigheid, bedrog of fraude schuldig maakt (of hebt gemaakt) dan krijg je een sanctie opgelegd.
 • Ben je ziek, dan ben je verplicht om dit tijdig én altijd vóóraf per mail te melden bij de examenleider van je opleiding. Na registratie van je ziekmelding, zal een nieuw vastgesteld examengelegenheid aan je worden aangeboden.
 • Ben je door een vorm van overmacht niet in staat om het examen af te leggen, dan wordt in dit geval een nieuw vastgestelde examengelegenheid aangeboden. Met overmacht wordt bedoeld: de onmogelijkheid om deel te nemen door omstandigheden die niet aan jou toe te rekenen zijn.
 • Neem je deel aan een examen waar je géén recht op hebt, dan wordt dit examen ongeldig verklaard en verlies je een examengelegenheid.
HULPMIDDELEN
 • Alle aangeboden hulpmiddelen worden na afloop van het examen in het examenlokaal weer ingenomen.
 • Gemaakte notities op kladpapieren mogen niet uit het examenlokaal worden meegenomen.
 • Het beschikbaar gestelde woordenboek Nederlands dient ongeschonden en in het examenlokaal te blijven.
 • Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden afgelegd door een melding, dat je géén gebruik hebt gemaakt van de aangeboden toegestane hulpmiddelen en/of omdat je je niet goed voelde tijdens de afname van het examen.
ALGEMENE REGELINGEN
HET EXAMENLOKAAL
 • Jassen, tassen, smartphones, tablets en dergelijke mogen niet in het examenlokaal aanwezig zijn.
 • Eten en drinken is in het examenlokaal niet toegestaan, tenzij er een medische indicatie hieraan ten grondslag ligt.
 • Een pauze nemen tijdens het examen in het examenlokaal is niet toegestaan, tenzij er een medische indicatie hieraan ten grondslag ligt.
 • Het is verboden apparatuur mee te nemen in het examenlokaal, waarmee foto’s/films e.d. van examenopgaven gemaakt kunnen worden van de centrale en de schoolexamens. Deze kunnen tijdelijk bewaard worden in een daartoe aangewezen kluisje.
 • In het examenlokaal wordt het examen op voorgeschreven computersysteem digitaal afgenomen.
 • In het examenlokaal is het op papier uitdraaien, maken en inleveren van het examen niet toegestaan.
 • In het examenlokaal is het veranderen van lettertype en/ lettergrootte binnen de examensoftware niet toegestaan.
 • Een eendelig papieren verklarend woordenboek gebruiken Nederlands of Engels is in het examenlokaal toegestaan.
 • Een digitaal woordenboek is in het examenlokaal niet toegestaan.
 • Een losse of eigen rekenmachine is in het examenlokaal niet toegestaan, tenzij het examen anders voorschrijft.
 • De spellingscontrole gebruiken is in het examenlokaal niet toegestaan.
 • Grammaticakaarten e.d. gebruiken is in het examenlokaal niet toegestaan.
 • Rekenkaarten e.d. gebruiken is in het examenlokaal niet toegestaan, tenzij het examen rekenen anders voorschrijft.
 • De examencommissie bepaalt vóóraf of je een afwijkende woordenboek in het examenlokaal mag gebruiken.
Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens taal en rekenen, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel – nog vóórdat je een examen taal en rekenen gaat maken.
Dyslexie
Dyscalculie
ER–Dossier
Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een voor jou vastgestelde afname, dan komt je deelname voor dit examen in zijn geheel te vervallen én verlies je daarmee een poging.
Examens 2F Nederlands
Examens 3F Nederlands
Examens B1/A2 Engels
Examens Rekenen
Kun je géén geldig identiteitsbewijs laten zien, dan wordt de deelname ongeldig verklaard en verlies je een examengelegenheid.
Een paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsdocument, vreemdelingendocument of een buitenlands paspoort is een geldig identiteitsbewijs voor toegang en deelname aan het examen of de examenonderdelen van de school.
Als je, middels een officiële verklaring afgegeven door een daartoe bevoegde autoriteit of instantie, kunt aantonen dat je tijdelijk niet over een ander geldig identiteitsbewijs kan beschikken wegens diefstal, verlies, aanvraagprocedure o.i.d. dan krijg je alsnog toegang en mag je deelnemen aan het examen.
Studenten die zich niet kunnen identificeren worden genoteerd in het proces-verbaal.

Een eenmaal gemaakt centraal of schoolexamen kan niet achteraf opnieuw worden afgelegd door een melding, dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de aangeboden hulpmiddelen.

error: –Grafisch Lyceum Utrecht–